Herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroepingsrecht van 14 dagen.

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger./p>

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (catch & buy Gesellschaft mbH, Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede, info@safepro24.nl

Telefoon:0031232050004 op de hoogte stellen van uw beslissing, door middel van een duidelijke verklaring (bijv. brief verzonden per post of e-mail) om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking

Als u dit contract herroept, wordt uw volledige bedrag die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht..

Wij mogen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd.

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. U moet de goederen gelijk of in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. De retourkosten zijn voor onze rekening. U bent alleen aansprakelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen))

Aan:     catch&buy Gesellschaft mbH,  Wasserturm 3, 59872 Meschede, info@safepro24.nl, +31 2320 50004

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product] * de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

[Naam consumenten(en)]

 

[Adres consument(en)]

 

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Speciale instructies

Als u dit contract financiert met een lening /achteraf betalen en deze later weer intrekt, bent u niet meer gebonden aan het lening contract, op voorwaarde dat beide contracten een economische eenheid vormen. U staat er misschien niet bij stil, maar achteraf betalen is een krediet. Artikel 7:57 van het burgerlijk wetboek stelt: “kredietovereenkomst: een overeenkomst waarbij een kredietgever aan een consument krediet verleent of toezegt in de vorm van uitstel van betaling".

Dit geldt met name als wij tegelijkertijd uw geldverstrekker zijn of als uw geldverstrekker gebruik maakt van onze medewerking bij de financiering. Als wij de lening al hebben ontvangen op het moment dat de herroeping of de teruggave van de goederen ingaat, neemt uw geldschieter onze rechten en plichten uit het gefinancierde contract over ten opzichte van u met betrekking tot de juridische gevolgen van de herroeping of teruggave. Dit laatste is niet van toepassing indien het onderwerp van onderhavig contract de verwerving van financiële instrumenten is (bv. effecten, deviezen of derivaten).

Als je een contractuele verplichting zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van je herroepingsrecht.